Salgs- og leveringsbetingelser

Pr. 01.07.2013

Anvendelse 
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med Dansk Vilomix, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Salgsbetingelser 
Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Leveringsdagens pris er gældende for leverancen, medmindre andet er aftalt i en salgskontrakt. En salgskontrakt er bindende, og kan ikke overdrages til tredjemand. Alle indgåede kontrakter afvikles successivt i kontraktperioden kg for kg.

Aftalte salgspriser kan reguleres i tilfælde af udefrakommende påbud eller forbud vedrørende f.eks. varens indhold eller produktionsmetode. 
Salg sker i øvrigt i henhold til generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Bestillingsterminer 
Bestillingsfrist for afhentning og levering af varer på varetur er senest 5 hverdage før leveringsdagen. Bestillingsfrist for løsmineraler er senest 5 hverdage før ønskede leveringsdag. Gebyr ved for sen bestilling af specialmineralblandinger er kr. 15,- pr. 100 kg.

Ordre Service 
Bliv tilmeldt ”Ordre Service” så kontakter Vilomix dig og optager vareturs- 
ordren forud for leveringsdagen.

Leveringsbetingelser 
Kg varer er frit leveret med truckbil på varetur ved min. 750 kg og køb for kr. 2.500,00. 

Paller er som standard byttepaller, der debiteres kr. 100,00 og krediteres kr. 60,00 ved godkendt stand, med forbehold for varer der handles på engangspaller.

Løsmineraler leveres med tankbil i nummermærket silorør. Minimum 6 tons pr. leveringsadresse aflæsset i silo der kan håndtere op til 2 bar tryk. Mindre mængde løsmineraler kan leveres ifølge aftale og gebyr på 10,- kr. v/5 tons, 20,- kr. v/4 tons og 30,- kr. /100 kg ved 3 tons. Referenceprøve hos Vilomix er gældende ved evt. tvivlsspørgsmål vedrørende varens indhold ved levering af løsmineraler.

Kvantumsrabatter 
(Gælder ikke fastprisaftaler)

Kvantum,kg Rabat kr./100 kg Rabat Sjælland kr./100 kg
0-1199 kg Basis pris Basis pris
1200-3599 kg - 20,00 - 10,00
3600-5999 kg - 25,00 - 15,00
6000-9999 kg - 30,00 - 20,00
10000-19999 kg - 35,00 - 25,00
20000 - 27999 kg - 37,00 - 27,00
28000 kg > - 40,00 - 30,00

 

Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser 8 dage netto. Se endvidere de udvidede generelle salgs- og leveringsbetingelser nedenfor.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dansk Vilomix A/S

1. Anvendelse 
Nedenstående generelle samhandelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Aftaleperiode, afvikling af handelen mv. 
Salg: 
Af ordrebekræftelsen/kontrakten skal bl.a. følgende fremgå: 
1. Periode (termin) 
2. Prisaftale 
3. Mængde 
4. Aftagelsesmønster  
5. Evt. særlige forhold

Kontraktmængder 
Alle indgåede kontrakter afvikles successivt/-ligeligt i den aftalte periode (termin) i henhold til kontrakten. Afvigelse herfra berettiger sælger til at betragte dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. 
Sælger er berettiget til at forlange differenceafregning af ikke aftagen mængde. Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden kan sælger også vælge at betragte et restkvantum som annulleret eller forlænge aftaleperioden. Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Indholdsgaranti 
Varen vil blive leveret med de ved aftale- 
periodens begyndelse gældende garantier. 
Der kan rekvireres oplysning herom ved henvendelse til sælger. Sælger forbeholder sig dog ret til at foretage sådanne ændringer i forhold til indholdsgarantierne, som er nødvendige på grund af lovindgreb. I givet fald vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt (+/-).

Kvalitet 
Varer/råvarer leveres i henhold til nærværende betingelser og i henhold til foderstoflovens bekendtgørelse vedrørende afvigelser/latituder fra den angivne kvalitet. 

Overdragelse af rettigheder mv. 
Køberen er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand. Det leverede er sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Afgifter, gebyrer, lovændringer m.v. 
Fosforafgifter og råvareafgifter m.v. forbeholder sælger sig at fakturere køber i forbindelse leverancer, hvor disse er pålagt. 
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, gebyrer forbeholder sælger sig ret til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris.

3. Prislister mv. 
Oplysninger i prislister er kun bindende i det omfang kontrakten udtrykkeligt henviser til dem. Alle prislister er angivet excl. moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Pris 
Alle priser er i DKK excl. moms med mindre andet er aftalt.

4. Levering 
Når levering af varerne/partiet er sket kan modtager disponere over dette med mindre andet er aftalt.

Leverancen sker på det sted, som modtager har anvist eller så tæt som kørefast vej/underlag tillader.

Leveringstidspunktet er når varen/partiet er ankommet til leveringsadressen og er disponibel for køber/modtager.

5. Modtagekontrol 
Køber skal snarest muligt efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold og foretage visuel kontrol af varen.  

6. Betaling 
Sælgers betalingsbetingelser fremgår af enten kontrakt, faktura eller kontoudtog.

Ved for sen betaling kan der pålægges et rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter.

7. Ansvar for mangler 
I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet, kan køber kræve efterlevering eller omlevering, hvis køber har reklameret jf. pkt. 9.

Beviset for forkert kvalitet kan kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke ved prøver udtaget fra købers silo eller lignende.

Køber har også ret til at hæve kontrakten, såfremt manglen efter omlevering eller efterlevering fortsat er væsentlig. Dette skal uden ugrundet ophold meddeles skriftligt til sælger.

Hvis køber hæver kontrakten, skal køber straks foretage dækningskøb eller andre foranstaltninger med henblik på at begrænse et evt. tab. Hvis kontrakten hæves kan køber kræve erstatning for sit dokumenterbare tab, dog højst med 10 % af leverancens værdi.

Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. drifttab, avancetab eller tidstab, manglen måtte have forvoldt køber.

8. Reklamation over mangler 
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler skal skriftlig reklamation fremsendes uden ugrundet ophold efter manglen er konstateret. 
Foretages reklamation senere kan mangel alene gøres gældende, hvis manglen ikke kunne være opdaget tidligere. I så fald skal der uden ugrundet ophold reklameres skriftligt.

9. Ansvar for tingsskade 
(herunder skade på dyr) 
forvoldt af de leverede produkter eller ydelser (produktansvar) 
Det er en betingelse for sælgers ansvar, at køber nøje har fulgt de medfølgende brugsanvisninger.

Bevis for leverancens defekt og leverancens påvirkning af ting (herunder dyr) kan kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke ved prøver udtaget fra købers silo eller lignende.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til lovgivningen.

I intet tilfælde hæfter sælger dog for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab. 
Sælgers maximale ansvar kan ikke overstige kr. 5.000.000 DKK.

Denne begrænsning i sælgers ansvar er dog ikke gældende, såfremt sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende: 
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.

10. Ansvarsfrihed — force majeure 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder og lignende force majeure.

Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve kontrakten, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Afgørelse af tvistigheder — værneting 
Tvistigheder i anledning af kontrakten og til denne tilhørende bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler med Sø- og Handelsretten som værneting.

Kan parterne enes om voldgift udpeger hver part en voldgiftsmand og Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand, der vil være formand for nævnet. 
En voldgiftskendelse er endelig.