Fibre til søer

SEGES har fornylig holdt foredrag om fibre i sofoderet, hvor det tydeligt fremgik, at fibre har en positiv effekt i besætninger

Fordele ved tilsætning af fibre i dine soblandinger

Det er kendt viden, at fibre er med til at øge mavesundheden hos svin. Udover dette er der dog også en række andre gevinster ved at anvende fibre i foderet. I de højproduktive sobesætninger er der pres på søerne. Der er både krav til høj mælkeydelse, mange levendefødte og en høj tilvækst hos smågrisene. Det er derfor vigtigt at få elimineret alle de faktorer, som kan medvirke negativt til produktiviteten.

En af disse faktorer kan være forstoppelse. Forstoppelse hos soen ved faring vil øge faringslængden og dermed øge antallet af dødfødte grise. Det er derfor vigtigt at pattegrisene hurtigst muligt kommer til yveret og får råmælk. Hvis faringen tager for lang tid, vil de sidste fødte grise nødvendigvis ikke have mulighed for at få samme mængde råmælk, da dette er faldende, fra soen starter med at fare.
Hvis der i besætninger derfor opleves langtrukne faringer, bør der være fokus på evt. forstoppelse hos soen.

Forsøg har også vist, at fodringen kan bidrage positivt til en højere mælkeydelse hos den diegivende so. Her er det igen tildelingen af fibre i foderet, som har en positiv effekt. Man vil kunne opnå en højere mælkeydelse ved anvendelse af roepiller i drægtighedsfoderet. I forsøg er der set størst tilvækst hos pattegrise ved anvendelse af roepiller fremfor andre fiberige råvarer såsom kartoffelpulp. Fiberkilden er vigtig, hvis mælkeydelsen skal forbedres. Det er dog ikke afgørende, hvor stor en mængde fibre, der skal anvendes i den enkelte besætning.

Vilomix anbefaler 2-3 % fibre (roepiller) til diegivende søer og 5-8 % til drægtige søer.

Hvis du har yderligere spørgmål til fibre i sofoderet, Er du velkommen til at kontakte din Vilomix fodringsrådgiver på tlf. 88 87 52 00.

 

Oktober 2015