Salgs- og leveringsbetingelser

VILOMIX DANMARK A/S
Dato: 01.11.2020
CVR-NR. 70 64 92 17
1 ANVENDELSE 
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel mellem Vilomix Danmark A/S (herefter ”Vilomix”) og Vilomix’s erhvervsdrivende kunder (herefter ”Køber”) vedrørende produkter til levering i Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
1.2 Køber er ikke berettiget til overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til afgivne ordrer og/eller samhandelsaftaler med Vilomix til tredjemand. 
 
2 PRISER 
2.1 Alle oplyste priser er i danske kroner og er eksklusiv moms og afgifter.  
2.2 Afregning sker til Vilomix’s dagspris på leveringsdagen, medmindre andet er aftalt ved særskilt skriftlig aftale mellem Vilomix og Køber. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. 
2.3 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser mellem Parterne, hvis der sker ændringer i diverse afgifter og gebyrer, herun-der men ikke begrænset til importafgifter, fosforafgifter og råvareafgifter. 
2.4 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser mellem Parterne, hvis Vilomix bliver pålagt at ændre produkternes indhold eller produktionsmetode som følge af ændringer i relevant lovgivning. 
 
3 BESTILLING AF PRODUKTER 
3.1 Produkter til afhentning eller til levering på varetur skal bestilles af Køber senest 4 hverdage før den faktiske leveringsdag. 
3.2 I tilfælde af Købers for sene bestilling af specialmineralblandinger, dvs. Køber ønsker levering tidligere end 4 hverdage fra bestilling, afkræves Køber et gebyr på DKK 15 pr. 100 kg., såfremt Vilomix er i stand til at gennemføre ordren. 
3.3 Bestilling af varer i Vilomix sker på Vilomix´ Kundeportal, App, på ordremailen: ordre@vilomix.dk eller ved telefonisk kontakt på tel: 8887 5200. Bestillingen bekræftes med en ordrebekræftelse på mail.
 
4 LEVERING 
4.1 Levering sker til den af Køber anviste leveringsadresse og i henhold til Vilomix’s fragtruter, der kan ses på http://vilomix.dk/kundeservice/vareture-og-fragtkort  
4.2 Risikoen og ansvaret for produkterne overgår fra Vilomix til Køber, når produkterne er blevet aflæsset på den aftalte leveringsadresse. For det tilfælde at levering ikke kan ske til den aftalte leveringsadresse på grund af manglende kørefast vej eller uegnet underlag, anses leveringen for sket, når produkterne er blevet aflæsset så tæt på det aftalte leveringssted, som forholdene tillader og ifølge aftale med Køber. 
4.3 Ved køb af minimum 6 tons løsmineraler leveres disse med tankbil til nummermærket silorør, som kan håndtere op til 2 bar tryk.
4.4 Mindre mængder løsmineraler end det angivne i punkt 4.3, dog minimum 3 tons, kan leveres efter særskilt skriftligt aftale mellem Vilomix og Køber, og mod betaling af følgende tillægsgebyr; 
(I) ved køb af minimum 5 tons udgør tillægsgebyret DKK 10 pr. 100 kg; 
(II) ved køb af minimum 4 tons udgør tillægsgebyret DKK 20 pr. 100 kg; og
(III) ved køb af minimum 3 tons udgør tillægsgebyret DKK 30 pr. 100 kg. 
4.5 Ved køb af minimum 750 kg til minimum DKK 2.500 leveres disse fragtfrit.
4.6 Køber debiteres DKK 100 ved anvendelse af standardbyttepaller (Europaller), og krediteres DKK 60 ved tilbagelevering af paller i godkendt og intakt stand til Vilomix. 
4.7 Køber skal straks efter levering af produkterne foretage en kontrol af de leverede produkter og følgesedlens indhold.
4.8 Ejendomsretten til de leverede produkter forbliver hos Vilomix, indtil hele købesummen med tillæg af relevante afgifter og gebyrer er indbetalt. 
Køber er forpligtet til at holde de leverede produkter forsikret mod tyveri, brand m.m. indtil fuld betaling af købesummen med tillæg af relevante afgifter og gebyrer er sket, og ejendomsretten er overgået fuldt til Køber.
 
5 MÆNGDER 
5.1 Køber er forpligtet til at modtage aftalte mængde på det aftalte leveringstidspunkt i overensstemmelse med den afgivne ordre og/eller samhandelsaftale mellem Køber og Vilomix. 
5.2 Ændringer i Købers produktionsforhold fritager ikke Køber fra sine forpligtelser i punkt 5.1. 
5.3 Købers manglende opfyldelse af punkt 5.1 betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorfor Vilomix er berettiget til ophæve ordren og/eller samhandelsaftalen som følge heraf. Vilomix er samtidig berettiget til (i) at forlange differenceafregning af den mængde, som Køber ikke har aftaget i overensstemmelse med det aftalte, (ii) betragte restmængden som annulleret (iii) eller forlænge aftaleperioden med Køber. 
 
6 KVALITET 
6.1 Produkterne leveres med de ved aftaleperiodens begyndelse gældende indholdsgarantier. Yderligere oplysninger om indholdsgarantierne kan fås hos Vilomix. 
6.2 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte indholdsgarantier, hvis der sker ændringer i relevant lovgivning, som nødvendiggør sådanne ændringer. 
6.3 Produkterne leveres i overensstemmelse med den til en hver tid gældende Foderstoflovnings bestemmelser om afvigelser og latituder fra den angivne kvalitet. 
 
7 ANSVAR 
7.1 Ved skader og tab af enhver art kan Vilomix kun gøres ansvarlig, hvis det kan dokumenteres og bevises, at skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser hos Vilomix. 
7.2 Bevis for produktskader og faktiske mangler kan kun føres på grundlag af læsseprøver udtaget fra produkterne før aflæsning på det af Køber anviste leveringssted, og således ikke ved brug af prøver udtaget fra Købers egen silo eller lignende. Ved produktskader og faktiske mangler ved løsmineraler er Vilomix’s referenceprøve gældende. 
7.3 Vilomix’s erstatningsansvar i punkt 7.1 er betinget af, at Køber har anvendt og håndteret produkterne i overensstemmelse med den medfølgende vejledning. 
7.4 Vilomix’s erstatningsansvar i punkt 7.1 er betinget af, at der straks sker skriftlig reklamation over skaden eller tabet fra Køber til Vilomix. 
7.5 Skyldes den faktiske mangel en forkert mængde eller kvalitet, er Køber berettiget til at kræve efterlevering eller omlevering, hvis Køber har reklameret i overensstemmelse med punkt 7.4. 
7.6 I tilfælde af forkert mængde eller kvalitet er Vilomix berettiget til foretage efterlevering eller omlevering. 
7.7 Er den faktiske mangel fortsat væsentligt efter, at Vilomix har foretaget efterlevering eller omlevering, er køber berettiget til at hæve ordren og/eller samhandelssaftalen. Køber skal straks give meddelelse herom til Vilomix.
7.8 I tilfælde af Købers ophævelse af ordren og/eller samhandelsaftalen, er Køber forpligtet til at begrænse sit tab mest muligt ved at foretage dækningskøb eller iværksætte andre nødvendige tabsbegrænsende foranstaltninger.
7.9 Køber er forpligtet til at holde Vilomix skadesløs i den udstrækning, Vilomix pålægges ansvar overfor tredjemand for et tab, som Vilomix efter disse betingelser ikke er ansvarlig for. 
7.10 Hvis tredjemand fremsætter et erstatningskrav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.
 
8 TAB 
8.1 Vilomix’s maksimale erstatningsansvar for Købers dokumenterede tab i hvert enkelt tilfælde kan ikke overstige DKK 5.000.000, medmindre Vilomix har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 
8.2 I tilfælde af Købers ophævelse af en leverance, herunder enkeltstående ordrer eller en leverance under en samhandelsaftale, kan Vilomix’s maksimale erstatningsansvar ikke overstige den berørte leverances værdi.
8.3 I intet tilfælde erstatter Vilomix Købers indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab og avancetab. 
 
9 PRODUKTANSVAR 
9.1 For så vidt angår eventuelle produktansvarsskader, er Vilomix’s ansvar i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar begrænset i videst muligt omfang og som beskrevet i disse betingelser. 
 
10 FORCE MAJEURE OG HARDSHIP 
10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld; Arbejdskonflikter, strejker, lockout, svigtende levering og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder og lignende force majeure og hardship situationer.
10.2 Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
10.3 Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.
 
11 BETALING 
11.1 Købers betalingsfrister og -betingelser fremgår af samhandelsaftalen, fakturaen eller kontoudtog. 
11.2 Ved Købers for sene betaling kan Køber blive afkrævet et rykkergebyr og morarenter. Oplysninger om renter og rykkergebyrer oplyses ved henvendelse til Vilomix.
 
12 AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER 
12.1 Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne tilhørende bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler med Sø- og Handelsretten som værneting.
12.2 Kan parterne enes om voldgift udpeger hver part en voldgiftsmand og Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand, der vil være formand for nævnet. En voldgiftskendelse er endelig.