Privatlivspolitik

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
 

Kontaktoplysninger
Vilomix er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vilomix Denmark A/S
Sjellebrovej 10, Lime
DK - 8544 Mørke, Denmark
Ph.: +45 8887 5200
e-mail: vilomix@vilomix.com

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, målrette markedsføring, samt i vores kontakt med dig.

Personlige oplysninger: fx oplysninger du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til seminarer og events, jobansøgninger, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til Danish Agro Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cv., osv.

Sender du eksempelvis en ansøgning behandler vi din ansøgning med det formål at vurderer, om vi finder dig egnet til det job, du har søgt. Nærmere info herom vil blive givet i den mail, du automatisk modtager fra Danish Agro, når du har indsendt din ansøgning.

Når du kontakter Danish Agro vil dine oplysninger i mange tilfælde blive videregivet til relevante koncernforbundne selskaber med det formål at kunne opfylde de aftaler vi indgår med dig og for at optimere vores service.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler og i google analytics. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes løbende, når de ikke længere tjener det oprindelige formål for behandling eller mister deres relevans.
 

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 
 

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 
 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Generelle henvendelser gemmes indtil vi har leveret dine ønskede ydelser, dog maksimalt 2 år.
 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Dog vil en videregivelse til relevante koncernforbundne selskaber, som tidligere nævnt, kunne finde sted uden særskilt samtykke blandt andet med det formål at kunne opfylde de aftaler vi indgår med dig og for at optimere vores service. 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.
 

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
 

Klageret
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til Danish Agro. Din klage kan indgives på mail til mail@danishagro.dk (se også kontaktoplysninger øverst). Du kan også klage til den lokale tilsynsmyndighed, over vores behandling af dine personoplysninger.