Salgs- og leveringsbetingelser


VILOMIX DANMARK A/S
Dato: 30.05.2023
CVR-NR. 70 64 92 17

 
1 ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel mellem Dansk Vilomix A/S (herefter ”Vilomix”) og Vilomix’s erhvervsdrivende kunder (herefter ”Køber”) vedrørende produkter, der skal leveres i Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt.
1.2 Køber er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til afgivne ordrer og/eller samhandelsaftaler med Vilomix til tredjemand.


2 PRISER

2.1 Alle oplyste priser er i danske kroner og er eksklusiv moms og afgifter.
2.2 Afregning sker til Vilomix’s dagspris på leveringsdagen, medmindre andet er aftalt ved særskilt skriftlig aftale mellem Vilomix og Køber. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
2.3 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser mellem parterne, hvis der sker ændringer i diverse afgifter og gebyrer, herunder men ikke begrænset til importafgifter, fosforafgifter og råvareafgifter.
2.4 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser mellem parterne, hvis Vilomix bliver pålagt at ændre produkternes indhold eller produktionsmetode som følge af ændringer i relevant lovgivning.

 
3 BESTILLING AF PRODUKTER

3.1 Produkter til afhentning eller til levering på varetur skal bestilles af Køber senest 4 hverdage før den faktiske leveringsdag.
3.2 I tilfælde af Købers for sene bestilling af specialmineralblandinger, dvs. Køber ønsker levering tidligere end 4 hverdage fra bestilling, afkræves Køber et gebyr på DKK 15 pr. 100 kg., såfremt Vilomix er i stand til at gennemføre ordren.
3.3 Bestilling af produkter sker på Vilomix´ Kundeportal, App, på ordremailen: ordre@vilomix.dk eller ved telefonisk kontakt på tel: 8887 5200. Bestillingen bekræftes af Vilomix med en ordrebekræftelse på mail, hvorefter der er indgået en bindende aftale mellem parterne.

 
4 LEVERING

4.1 Levering sker til den af Køber anviste leveringsadresse og i henhold til Vilomix’s fragtruter, der kan ses på: Bestilling og levering (vilomix.dk)
4.2 Risikoen og ansvaret for produkterne overgår fra Vilomix til Køber, når produkterne er blevet aflæsset på den aftalte leveringsadresse. For det tilfælde at levering ikke kan ske til den aftalte leveringsadresse på grund af manglende kørefast vej eller uegnet underlag, anses leveringen for sket, når produkterne er blevet aflæsset så tæt på det aftalte leveringssted, som forholdene tillader og ifølge aftale med Køber.
4.3 Ved køb af produkter i volumener på minimum 750 kg og til en minimumspris af DKK 2.500 leveres disse fragtfrit i Danmark.
4.4 Ved køb af minimum 6 tons løsmineraler til levering i Danmark leveres disse med tankbil til nummermærket silorør, som kan håndtere op til 2 bar tryk.
4.5 Mindre mængder løsmineraler end det angivne i punkt 4.3, dog minimum 3 tons, kan leveres efter særskilt skriftlig aftale mellem Vilomix og Køber, og mod betaling af følgende tillægsgebyr;
(i) ved køb af minimum 5 tons udgør tillægsgebyret DKK 10 pr. 100 kg;
(ii) ved køb af minimum 4 tons udgør tillægsgebyret DKK 20 pr. 100 kg; og
(iii) ved køb af minimum 3 tons udgør tillægsgebyret DKK 30 pr. 100 kg.
4.6 Ejendomsretten til de leverede produkter forbliver hos Vilomix, indtil hele købesummen med tillæg af relevante afgifter og gebyrer er indbetalt.
4.7 Køber er forpligtet til at holde de leverede produkter forsikret mod tyveri, brand m.m. indtil fuld betaling af købesummen med tillæg af relevante afgifter og gebyrer er sket, og ejendomsretten er overgået fuldt til Køber.

5 MÆNGDER

5.1 Køber er forpligtet til at modtage aftalte mængde på det aftalte leveringstidspunkt i overensstemmelse med den afgivne ordre og/eller samhandelsaftale mellem Køber og Vilomix.
5.2 Ændringer i Købers produktionsforhold fritager ikke Køber fra sine forpligtelser i punkt 5.1.
5.3 Købers manglende opfyldelse af punkt 5.1 betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorfor Vilomix er berettiget til at ophæve ordren og/eller samhandelsaftalen som følge heraf. Vilomix er samtidig berettiget til (i) at forlange differenceafregning af den mængde, som Køber ikke har aftaget i overensstemmelse med det aftalte, (ii) betragte restmængden som annulleret (iii) eller forlænge aftaleperioden med Køber.


6 KVALITET

6.1 Produkterne leveres med det ved aftaleperiodens begyndelse aftalte næringsmæssige indhold. Yderligere oplysninger om det næringsmæssige indhold kan fås hos Vilomix.
6.2 Vilomix er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i det aftalte næringsmæssige indhold, hvis der sker ændringer i relevant lovgivning, som nødvendiggør sådanne ændringer.
6.3 Produkterne leveres i overensstemmelse med den til en hver tid gældende foderstoflovgivnings bestemmelser om afvigelser og latituder fra den angivne kvalitet.

7 FORSINKELSE

7.1 Hvis Vilomix’s levering af produkter bliver forsinket, er Køber forpligtet til skriftligt at fremsætte en rimelig og sidste leveringsfrist overfor Vilomix. Hvis Vilomix leverer indenfor denne leveringsfrist fremsat af Køber, er Køber ikke berettiget til at hæve den forsinkede ordre og/eller kræve erstatning fra Vilomix.
7.2 Hvis ikke Vilomix foretager levering indenfor den rimelige og sidste leveringsfrist fastsat af Køber i medfør af punkt 7.1, og hvis forsinkelsen kan betragtes som væsentlig for Køber, er Køber berettiget til at hæve den forsinkede ordre, hvilket dog kun kan ske indtil, at Vilomix har foretaget levering. En forsinket ordre berettiger ikke Køber til at annullere/ophæve fremtidige ordrer og/eller samhandelsaf-taler.
7.3 Vilomix’s ansvar for forsinkelser er i alle tilfælde omfattet af punkt 11.1-11.5 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.


8 KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

8.1 Køber skal straks efter levering af produkterne foretage en tilstrækkelig undersøgelse af de leverede produkter, produkternes mængde og kvalitet samt de medfølgende følge- og mærkningssedlers indhold.
8.2 I tilfælde af mangler skal Køber straks efter, at Køber opdagede eller burde have opdaget mangler ved produkterne, og under alle omstændigheder senest inden for 5 hverdage efter, at Køber har modtaget produkterne, informere Vilomix skriftligt herom. Hvis Køber ikke rettidigt underretter Vilomix om identificerede mangler, fortaber Køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Vilomix for så vidt angår den berørte ordre.


9 MANGLER

9.1 I tilfælde af mangler er Vilomix alene ansvarlig for mangler ved produkterne, hvis Køber kan dokumentere, at manglerne skyldes fejl eller forsømmelser hos Vilomix.
9.2 Såfremt Vilomix er ansvarlig for mangler efter disse salgs- og leveringsbetingelser, er Vilomix berettiget til - efter eget valg – at foretage (i) efterlevering, (ii) omlevering og/eller (iii) meddele Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen for den berørte ordre. Vilomix giver Køber meddelelse om den valgte afhjælpningsmetode indenfor rimelig tid efter, at Vilomix har modtaget Købers skriftlige meddelelse om mangler i medfør af punkt 8.2. Vilomix skal udføre den valgte afhjælpning indenfor rimelig tid.
9.3 Afhjælper Vilomix ikke manglen, er Køber berettiget til at ophæve den berørte ordre. Mangler ved en ordre berettiger under ingen omstændigheder Køber til at annullere/ophæve tidligere eller fremtidige ordre og/eller samhandelsaftaler.
9.4 Vilomix’s ansvar for mangler er i alle tilfælde omfattet af punkt 11.1-11.5 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.


10 PRODUKTANSVAR

10.1 Vilomix’s ansvar for personskader og skader på løsøre samt fast ejendom, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, og som skyldes defekte produk-ter, er reguleret af den til enhver tid gældende danske produktansvarslov.
10.2 I alle tilfælde af erhvervstingsskader (f.eks. på produktionsdyr), er Vilomix alene ansvarlig, hvis Køber kan dokumentere, at produktansvarsskaden skyldes fejl og/eller forsømmelser hos Vilomix.
10.3 Har Køber medvirket til produktansvarsskadens indtræden eller en forværring heraf, er Vilomix berettiget til at reducere en eventuel erstatning til Køber forholdsmæssigt i forhold til graden af Købers medvirken.
10.4 Vilomix’s ansvar for erhvervstingsskader er i alle tilfælde omfattet af punkt 11.1 - 11.5 nedenfor og dermed også begrænset til DKK 5.000.000 pr. ordre.


11 ANSVAR

11.1 Under alle omstændigheder er Vilomix’s maksimale ansvar for Købers og/eller tredjemands dokumenterede tab begrænset til DKK 5.000.000 pr. ordre.
11.2 Vilomix er aldrig ansvarlig for Købers og/eller tredjemands indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab og avancetab.
11.3 Hvis Køber ophæver en ordre, kan Vilomix’s maksimale erstatningsansvar dog aldrig overstige værdien af den berørte ordre.
11.4 Køber er forpligtet til at holde Vilomix skadesløs i den udstrækning, at Vilomix på-lægges ansvar overfor tredjemand for et tab, som Vilomix ikke er ansvarlig for eller som Vilomix har fraskrevet sig i medfør af disse salgs- og leveringsbetingelser.
11.5 Hvis tredjemand fremsætter et erstatningskrav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. Det indbyrdes forhold mellem Vilomix og Køber er dog alene reguleret af disse betingelser.


12 FORCE MAJEURE OG HARDSHIP

12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld; Arbejdskonflikter, strejker, lockout, svigtende levering og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, epidemier, pandemier og lignende force majeure og hardship situationer.
12.2 Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
12.3 Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve afgivne ordrer og/eller samhandelsaftale mellem Køber og Vilomix, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.


13 BETALING

13.1 Betalingsfrister og -betingelser fremgår af samhandelsaftalen, fakturaen eller kontoudtog.
13.2 Ved Købers for sene betaling kan Køber blive afkrævet et rykkergebyr og mora-renter. Oplysninger om renter og rykkergebyrer oplyses ved henvendelse til Vilomix.
13.3 Køber er aldrig berettiget til at modregne eventuelle krav mod Vilomix eller tilbageholde en del af købesummen, medmindre Vilomix skriftligt har accepteret dette i hvert enkelt tilfælde.


14 AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

14.1 Tvistigheder i anledning af Vilomix’s salg og levering af produkter til Køber samt disse salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting, eller – hvis tvisten falder udenfor Sø- og Handelsrettens kompetence – ved retten i Aarhus.

 

STANDARDVILKÅR FOR BEHANDLING
AF PERSONOPLYSNINGER
 

GENEREL EFTERLEVELSE AF GÆLDENDE GDPR LOVGIVNING

Oplysninger, som udveksles efter denne aftale, behandles efter reglerne i persondataforordningen og begge parter forpligtiger sig til en generel efterlevelse af gældende lovgivning på området.

INDSAMLING, OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONDATA

Behandling af den registreredes oplysninger i indeværende kontraktforhold har hjemmel i persondataforordningens artikel 6 stk. 1, B.
Indsamling af data sker primært for at opfylde denne aftales indhold, sikre kvalitet i den dataansvarliges produkter og tjenester samt målrette markedsføring.
Der indsamles og bruges ikke flere data, end der er brug for til det konkrete formål med aftalen.
Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for den dataansvarliges forretningsdrift.
Behandlingen kan også være nødvendig for at opfylde en anden retlig forpligtelse.


DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data der behandles, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til.
Den registrerede kan få oplyst, hvor længe den dataansvarlige opbevarer persondata, og hvem der modtager data, i det omfang data videregives i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine persondata. Den registrerede kan også gøre indsigelse mod den dataansvarliges videregivelse af data til markedsføringsformål.
Hvis indsigelse er berettiget, sørger den dataansvarlige for at ophøre med behandlingen af pågældende persondata.
Den registrerede har ret til at få slettet data, som ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af forpligtigelserne efter aftalen. Derudover har den registrerede ret til at få slettet og/eller rettet unøjagtige persondata.
Persondata slettes løbende, når de ikke længere tjener det oprindelige formål for behandling eller mister deres relevans i øvrigt. Dog slettes data senest 5 år efter endt samhandel, med mindre særlig lovhjemmel giver klar grundlag for opbevaring i en længere periode.
Når den registrerede henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine persondata, undersøger den dataansvarlige, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Videregivelse af persondata vil ikke finde sted, med mindre der er tale om en lovhjemlet forpligtelse, eller et eksplicit skriftligt samtykke er indhentet.
Dog vil videregivelse til koncernforbundet selskaber kunne finde sted uden særskilt samtykke, med det primære formål at kunne opfylde de aftaler vi indgår med dig og for at optimere vores service.
Såfremt den registrerede deler sin elektroniske adresse (e-mail) som led i kontraktsindgåelsen, så vil den dataansvarlige kunne anvende adressen til brug for markedsføringsmateriale. Det vil til enhver tid være muligt at frasige sig modtagelse af dette materiale ved at følge instrukserne herom i det fremsendte materiale.


SIKKERHED

Den dataansvarlige beskytter den registreredes data, og har interne regler om informationssikkerhed.
Der er iværksat både organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, samt instrukser, der beskytter den registreredes persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


KLAGERET

Den registrerede har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til den dataansvarlige via dennes hoved mailadresse, som fremgår af hjemmesiden. Der kan også klages til den lokale nationale tilsynsmyndighed, over den dataansvarliges behandling af den registreredes personoplysninger.
For yderligere information om behandling af personoplysninger, se ”Privatlivspolitik” på selskabet hjemmesiden.Vilomix Danmark A/S
Sjellebrovej 10, Lime
8544 Mørke, Denmark
Tlf. +45 8887 5200
vilomix@vilomix.com
www.vilomix.com